Wspólnie dbamy o nasze miasto

Mobilne narzędzia komunikacji
mieszkańców i urzędu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ALERT MIEJSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Serwis obejmuje:
  • stronę internetową w domenie internetowej alertmiejski.pl
  • aplikacje na urządzenia mobilne udostępniane przez Firmę poprzez platformy producentów urządzeń mobilnych

Serwis służy do przesyłania Zgłoszeń dotyczących sytuacji w przestrzeni miasta wymagających reakcji ze strony odpowiednich służb komunalnych oraz otrzymywanie informacji zwrotnych o terminie i sposobie wykonania zadań wynikających ze Zgłoszeń przesłanych przez użytkowników Systemu.

Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia Regulaminu odsyłają do innych uregulowań i zapisów prawa.

Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich użytkowników Systemu pod adresem internetowym http://alertmiejski.pl/regulamin

Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkich jego elementów - za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników Serwisu i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu - należą do Firmy i podlegają ochronie prawnej.

Zastrzeżenie, o którym powyżej, dotyczy w szczególności:
  • oprogramowania i jego kodu źródłowego podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia ... o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej ...
  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.)
  • nazw domen internetowych
  • elementów graficznych

Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub pisemna zgoda Firmy.

Modyfikowanie lub blokowanie treści prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, praw właściciela Serwisu lub praw osób trzecich. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu.

II. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie powoduje konieczności ponoszenia przez użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz właściciela Serwisu.

Koszty związane z funkcjonowaniem Serwisu ponosi właściciel Serwisu.