Wspólnie dbamy o nasze miasto

Mobilne narzędzia komunikacji
mieszkańców i urzędu

Wiedza o funkcjonowaniu miasta

“Alert miejski” to system informatyczny wraz z aplikacjami mobilnymi wdrażany przez urządy i jednostki samorządowe, udostępniany mieszkańcom w celu poprawy komunikacji, uproszczenia procedur, przyspieszenia obiegu informacji. Nadrzędnym celem “Alertu miejskiego” jest zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie bieżących problemów lokalnych, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu życia lokalnej społeczności i poprawa jakości usług komunalnych. Dzięki aplikacjom mobilnym mieszkańcy zyskują prosty sposób na zgłaszanie problemów w obszarach, za które odpowiedzialne (bezpośrednio lub pośrednio) są władze samorządowe. Urząd zyskuje precyzyjną informację o codziennych problemach mieszkańców, a dzięki elektronicznej wymianie informacji efektywniej zarządza procesami, niż w przypadku papierowych podań i wniosków.

Połączone i współpracujące ze sobą aplikacje mobilne na smartfony oraz rozbudowana aplikacja web'owa “Alertu miejskiego” tworzą system przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców nt. drobnych zdarzeń i sytuacji, które wpływają na jakość życia w mieście i funkcjonowanie miasta. Jest to stworzone z myślą o mieszkańcach narzędzie komunikacji z szeroko rozumianymi służbami komunalnymi, w celu zgłaszania problemów funkcjonowania miasta oraz szybszego i efektywniejszego ich rozwiązywania, w takich obszarach jak infrastruktura (np. dziury w drogach, oświetlenie ulic), czystość i porządek (np. dzikie wysypiska, zniszczone elementy małej architektury), bezpieczeństwo (np. braki w oznakowaniu drogowym), usługi komunalne (np. wywóz śmieci), komunikacja miejska, etc.
Podstawowe zastosowanie systemu to dodawanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia oraz prezentacja zgłoszeń na potrzeby urzędu jak i publiczne.

W skład systemu „Alert Miejski” wchodzą:

 • publiczny serwis www
 • aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS
 • panel administracyjny systemu „Alert Miejski”
 • dedykowany serwis www umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami

Główne funkcjonalności publicznego serwisu www

 • Rejestracja użytkowników
 • Edycja danych użytkownika
 • Dodawanie zgłoszeń z możliwością dołączenia szczegółowego opisu, zdjęcia oraz wskazania lokalizacji za pośrednictwem mapy
 • Przeglądanie nadanych zgłoszeń oraz ich statusów

Główne funkcjonalności aplikacji mobilnej

 • Rejestracja użytkownika
 • Możliwość zalogowania do istniejącego konta
 • Edycja danych użytkownika
 • Dodawanie zgłoszeń z możliwością dołączenia szczegółowego opisu, zdjęcia oraz wskazania lokalizacji z odbiornika GPS lub za pośrednictwem mapy
 • Zapisywanie zgłoszeń w lokalnej bazie aplikacji z opcją „wyślij później”
 • Przeglądanie nadanych z urządzenia zgłoszeń oraz ich statusów

Główne funkcjonalności panelu administracyjnego systemu „Alert Miejski”

 • Możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników panelu
 • Możliwość tworzenia grup użytkowników i przypisywania im uprawnień
 • Dodawanie, usuwanie, edycja zadań/zgłoszeń systemu
 • Grupowanie zadań wg kategorii
 • Scalanie zadań dotyczących tego samego zdarzenia
 • Przypisywania zadań do użytkowników i grup
 • Nadawanie priorytetów zadań
 • Przeglądanie zadań w poszczególnych kategoriach z wizualną reprezentacją statusu i stanu realizacji bez konieczności wyboru szczegółowego widoku zgłoszenia

Szczegółowy widok zadania zawiera:

 • Tytuł, opis, zdjęcia, pozycję na mapie
 • Możliwość przypisywania terminów do zadania
 • Możliwość wysyłania powiadomień email o zmianie szczegółów zadania do osób i grup przypisanych do zadania
 • Metryczka zadania
 • Możliwość dodawania załączników w wybranych formatach (pdf, word, excel, odt, png, jpg itd.)